Iechyd Traws Cymru / Trans Health Wales

Diweddariad #IechydTrawsCymru, edefyn *pwysig*: Mynd i feddygfa sy ddim yn monitro neu bresgribio therapi hormonau hyd yn oed ar ôl cael argymhelliad triniaeth gan y GIC yn Llundain? Fel mesur argyfwng, mae meddyg wedi’u hapwyntio i gefnogi pobl ar draws Cymru yn y sefyllfa hon.

Os mae hyn yn eich cynnwys chi, dilynwch y cyfarwyddiadau isod:

Ebostiwch (neu ysgrifennwch at) gyfarwyddwr meddygol [gweler y llun] eich bwrdd iechyd*, yn copïo i mewn whssc.ipc@wales.nhs.uk

#TransHealthWales update *impt* thread: Is your GP surgery not monitoring and prescribing hormone therapy even after you’ve been recommended for treatment by the London GIC? As an emergency measure, a GP has been appointed to support people across Wales in this situation.

If the above applies to you, follow these instructions:
Email (or write a letter to) your health board*’s medical director [see pic for contact details], and copy in whssc.ipc@wales.nhs.uk

%d bloggers like this: